Rechten, plichten en regels.

Onderstaande reglementen en statuten liggen bij de schooladministratie ter inzage. Op aanvraag kunt u deze stukken inzien.

Directiestatuut
Het Directiestatuut regelt de verhouding tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vereniging OMO en de schooldirecteur.

Algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs
Het algemeen reglement regelt onder andere de rechten en plichten van ouder(s)/leerlingen en schoolleider bij bevordering of afwijzing tot een volgend schooljaar, schorsing, (niet-)toelating en definitieve verwijdering.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken. 

Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie
Binnen OMO geldt de ‘regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie’. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
Op basis van de OMO klachtenregeling kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen als geen beroepsmogelijkheid mogelijk is op basis van het algemeen reglement of de regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie.

Afhandeling klachten en bezwaren
Hier leest u hoe de afhandeling van klachten binnen de Vereniging OMO in z’n werk gaat.

Privacyreglement verwerking leerlinggegevens Scholengroep het Plein (SHP)
Met dit reglement geeft de rector van SHP uitvoering aan de haar / hem toekomende rechten en plichten op grond van statuten, managementstatuut en privacyreglement van OMO om, namens de Raad van Bestuur, ervoor te zorgen dat de diverse verwerkingen van leerlinggegevens op de scholen van SHP in overeenstemming zijn met de vigerende privacywet- en regelgeving. Klik hier om het volledige reglement te raadplegen.

Privacyreglement verwerking medewerkersgegevens Scholengroep het Plein (SHP)
Met dit reglement geeft de rector van SHP uitvoering aan de haar / hem toekomende rechten en plichten op grond van statuten, managementstatuut en privacyreglement van OMO om, namens de Raad van Bestuur, ervoor te zorgen dat de diverse verwerkingen van medewerkersgegevens op de scholen van SHP in overeenstemming zijn met de vigerende privacywet- en regelgeving. Klik hier om het volledige reglement te raadplegen.

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)
OMO beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

Aanspreekpunt voor de gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Contactpersoon: Esther Le Large MA
Beleidsadviseur Kwaliteit
e.lelarge@sghetplein.nl