Resultaatverbeteringstoets (RV-toets)

Om leerlingen die op basis van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven om alsnog een diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een resultaatverbeteringstoets (RV-toets). Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de RV-toets, bijvoorbeeld omdat zij willen doorstromen naar een vervolgopleiding die (mede) op cijfers selecteert.

Er is voor deze naam gekozen om deze toets te onderscheiden van de reguliere herkansingsmogelijkheden zoals opgenomen in het PTA van de school.

Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde SE-resultaat.

Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer en ckv.

Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets. Dit is een verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak één CE mogen herkansen.
Hier is voor gekozen vanwege de uitzonderlijke situatie en het feit dat sommige leerlingen hadden gerekend op het CSE om hun cijfers op te halen.

De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk baseert op het gehele PTA van het betreffende vak. Stichting Cito heeft een handreiking beschikbaar gesteld om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de RV-toetsen.

De RV-toets mag worden afgenomen na 4 juni. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het bieden van een alternatief afnamemoment van een RV-toets als een leerling niet kan deelnemen als gevolg van ziekte, thuisquarantaine of een andere reden buiten de wil van de leerling. De directeur zal hem of haar in de gelegenheid stellen om de RV-toets alsnog af te leggen.

Aanmelden RV-toets

We willen graag tijdig weten of leerlingen gebruik willen maken van de mogelijkheden van de RV-toets en hen zo goed mogelijk begeleiden bij de voorbereiding hiervan. Mentoren nemen contact op met leerlingen en ouders om hen te adviseren bij de keuze. We willen graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 juni aanstaande weten of de leerling gebruik wil maken van een of twee RV-toets(en). Leerlingen krijgen in Magister via de Activiteitenmodule vanaf 25 mei de mogelijkheid zich hiervoor aan te melden.

De RV toetsen zullen op maandag 22 juni en vrijdag 26 juni 13:30 –17:00 afgenomen worden. Het exacte rooster volgt nadat de inschrijving gesloten is.

Na afname en correctie RV-toetsen: uiterlijk 3 juli vaststellen van de definitieve uitslag voor de leerlingen die RV-toetsen hebben gemaakt (geslaagd of gezakt).
Media
  • examen