Algemeen.

Onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod van Helder omvat de vakken van de basisvorming, met dien verstande dat er geen muziek en drama wordt gegeven en dat levensbeschouwing onderdeel is van het vak levensoriëntatie. Alle leerlingen volgen in de onderbouw lessen mens & wereld. Op Helder hebben we de onderwijstijd gepland volgens de wettelijke richtlijnen van het regulier voortgezet onderwijs.

Basisvorming leerjaar 1/2/3
In de basisvorming krijgen de leerlingen de volgende vakken:
• Nederlands
• Frans
 Duits
 Engels
 aardrijkskunde
 geschiedenis
 burgerschap
 economie
 wiskunde
 natuur-/scheikunde (nask)
 biologie
 techniek
 beeldende vorming
 digitale geletterdheid
 lichamelijke opvoeding
 mens & wereld
 CKV

In de Helderfilosofie is niet alleen het beheersen van kennis belangrijk. Ook aan het verwerven en verbeteren van algemene en sociale vaardigheden besteden we relatief veel aandacht, zeker in de eerste twee brugjaren. Deze vaardigheden zorgen voor een stabiele basis, waarna leerlingen hun onderwijs voortzetten op havo- of vwo-niveau. Gedurende het derde jaar leggen we vervolgens meer nadruk op profielkeuze en de oriëntatie op studie en arbeidsmarkt. Hierbij passen we het Motivatiekompas van de Stichting Emergo toe. Hiermee kunnen we voor elke leerling een route uitstippelen, die het beste bij hem/haar past.

De Tweede Fase
Na het derde leerjaar start de Tweede Fase, ofwel de voorbereiding op het eindexamen. Leerlingen moeten een profiel kiezen dat is afgestemd op een studie in het vervolgonderwijs. Op Helder hebben de leerlingen in principe keuze uit twee profielen:
 Economie en Maatschappij (EM)
 Natuur en Techniek (NT)/ Natuur en Gezondheid (NG)

Ieder profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken en profielkeuzevakken. Naast de klassikale lessen voor ieder vak, hebben leerlingen ook zogenaamde ‘z-uren’: zelfstandig werken onder begeleiding van een docent. Elke leerling moet voldoen aan de wettelijk vastgestelde norm studielasturen.

'De eenvoud van
het meervoud. 
Dat is Helder.'