Mentor.

De mentor is de spil in de leerlingenzorg. Hij/zij verzorgt elke dag de dagstart, maakt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), verzorgt het leerlingvolgsysteem en bemiddelt tussen collega’s en leerlingen of leerlingen onderling. De mentor verzorgt daarnaast de contacten met ouder(s) en is voor hen het eerste aanspreekpunt. In leerjaar 1 t/m 3 hebben we twee mentoren per klas.

Om de match tussen leerling en mentor te verbeteren werken we vanaf leerjaar 4 met persoonlijke mentoren in plaats van twee vaste mentoren per klas. Bij de bekendmaking van de nieuwe klassen krijgen onze leerlingen een persoonlijke brief. Daarin staat vermeld aan welke mentor zij gekoppeld zijn.

Taken (persoonlijke) mentor

1. Belangenbehartiger en luisterend oor
• Verzorging dagstart;
• Aanspreekpunt voor zowel ouders als leerlingen;
• Aandacht besteden aan sfeer en een veilige leeromgeving; 
• Persoonlijk welbevinden;
• Schoolse zaken;
• Contact met vakdocenten;
• Plannen/ huiswerk maken/ inleveropdrachten;
• Time-out/ eruit gestuurd/ bemiddeling;
• Verdeling huiswerk/ toetsen/ rooster toetsweek;
• Met loopbaanbegeleider en de leerling meedenken over vervolgopleiding en nadenken over open dagen.

2. Informatie van en naar ouders
• Informeren schoolse zaken;
• Ouderavond;
• Welbevinden leerling;
• Behaalde cijfers.

3. Administratief
• OPP invullen;
• Gesprekken en afspraken in Magister noteren.